en Rotterdam boekt met z’n bal

En toen was ik gister te Rotterdam
En Rotterdam werkt
Een werkende stad
Een die een barricade opwerpt om de stad in te
kunnen gaan
En het kruispunt kruisplein dat werkte even
niet
Enne waar een icoon uit de bouwkunst staat te
vertroepen
En mijn eerste broodje pom gehad
En dat is geen grommend wild gerecht maar wel
schreeuwend lekker
En zo liep ik richting Arminius met op de lippen
die smaak gebrand
En de boeken zouden mogen gaan dansen in Rotterdam
Enne eerst in een driehoek van een café een
gedicht geciteerd uit het hoofd
Een ontmoeting met de mensen onder de trap
Ene lekker olijf moet ik nog zeggen
En zou het bij hun ook een gezellige avond
geweest zijn?

Een zwaai brengt de benen weer omhoog en ga
richting bestemming

Een wandeling langs vijver tot het kruispunt
woorden gesproken met een man

                    die weer eens wat
aan zijn lichaamsbeweging ging doen
En zeg dan de buitenlucht gedag en ga de kerk
in
Een geluidstechnicus is daar hard bezig
En nog weinig dichters aanwezig
Een der sprekers der woorddansers jeRoen wel
die
zijn voertuig als stadsdichter mocht gebruiken
En daar waren inderdaad meer schrijvers
Een man die meer met meeuwen heeft dan met
eendjes
Een dame met uitstraling
Een man die via Tilburg Rotterdam wist te
bereiken
En sprekers die zich terugtrokken in het
rookhol
En zo spraken we daar
Een camera draaide
Een zwijgende schrijver laat het maar over
zich heen gaat
Een schrijver die praat vergeet vast te leggen
En een gesprek kent taalverloedering
Een grote zucht toen we de avond dichterlijk
mochten sluiten
En daar krijg je dan ook weer reacties op
Een klein dansje gemaakt op het parket
En het tegenover laten gaan
Een misschien dat ik daar nog een keer op
terugkom
En de avond sierde zich op in deze raadskamer
onder vrijdenkers

En zo werd het nacht
Een beetje witter dan ik dacht
En dat is wat ik zag

(zie ookdit

bij tv rijnmond)

Advertisement

en Rotterdam boekt met zxe2x80x99n bal

En toen was ik gister te Rotterdam
En Rotterdam werkt
Een werkende stad
Een die een barricade opwerpt om de stad in tekunnen gaan
En het kruispunt kruisplein dat werkte evenniet
Enne waar een icoon uit de bouwkunst staat tevertroepen
En mijn eerste broodje pom gehad
En dat is geen grommend wild gerecht maar welschreeuwend lekker
En zo liep ik richting Arminius met op de lippendie smaak gebrand
En de boeken zouden mogen gaan dansen in Rotterdam
Enne eerst in een driehoek van een cafxc3xa9 eengedicht geciteerd uit het hoofd
Een ontmoeting met de mensen onder de trap
Ene lekker olijf moet ik nog zeggen
En zou het bij hun ook een gezellige avondgeweest zijn?
Een zwaai brengt de benen weer omhoog en garichting bestemming

Een wandeling langs vijver tot het kruispuntwoorden gesproken met een man
                    die weer eens wataan zijn lichaamsbeweging ging doen
En zeg dan de buitenlucht gedag en ga de kerkin
Een geluidstechnicus is daar hard bezig
En nog weinig dichters aanwezig
Een der sprekers der woorddansers jeRoen wel
diezijn voertuig als stadsdichter mocht gebruiken
En daar waren inderdaad meer schrijvers
Een man die meer met meeuwen heeft dan meteendjes
Een dame met uitstraling
Een man die via Tilburg Rotterdam wist tebereiken
En sprekers die zich terugtrokken in hetrookhol
En zo spraken we daar
Een camera draaide
Een zwijgende schrijver laat het maar overzich heen gaat
Een schrijver die praat vergeet vast te leggen
En een gesprek kent taalverloedering
Een grote zucht toen we de avond dichterlijkmochten sluiten
En daar krijg je dan ook weer reacties op
Een klein dansje gemaakt op het parket
En het tegenover laten gaan
Een misschien dat ik daar nog een keer opterugkom
En de avond sierde zich op in deze raadskameronder vrijdenkers
En zo werd het nacht
Een beetje witter dan ik dacht
En dat is wat ik zag

(zie ookdit bij tv rijnmond)

De Leidseslam schuift ACG de volgende ronde in

Hoe groot kan Nederland zijn,
                    of hoe is de ‘nieuw’ dienstregeling
van de NS
                    anders uitpakt dan wat ik mag vermoeden.

Gister stond de Leidseslam op het
program.
Een soort getrapte competitie.
Een andere slam dus andere regels.
Als de pubiekswinnaar en jurywinnaar
hetzelfde zijn gaat nummer 2 van de finale door.
Was het daardoor dat ik onwennig waker
werd.
Geen gemaar.
Pen in de aanslag en schrijven.
Een nieuwe locatie heeft de slam ook,
de WW in de wolsteeg,
                    en ongemerkt verschoof mijn aandacht
van het schrijven
                    naar het reisplan van de dag.
NS-site raadplegen
Heenreis: meer dan 2:00 vanaf
Eindhoven? Het schijnt waar te zijn.
Terugreis: laatste trein vertrekt om
22:05
En of ik onwennig werd.
Dat gaat helemaal niet lukken.
Slam kan ik wel op mijn buik schuiven.
Een auto regelen, en dan ook nog
chauffeur.
Wie kan ik bellen, misschien dat mail
gaat of anders chat.
Geen auto.
Wat dan.
Dan bellen om een overnachtingsplek.
Maar niet alleen dat.
Moet dan ook nog een plek hebben om te
kunnen schrijven gedurende (deze) dag.
                    (ik moest tenslotte vanavond weer te
Rotterdam de planken kraken)
Wie kan ik overtuigen en heeft ook nog
ruimte en verbinding.
Ja wie?
Antwoord kwam uit Dordt.
Niet onze allerliefste Peet.
                    (net wel samen de meeuwen en de eendjes
gevoerd
                    op de ijzeren brug voordat hij aan de kook ging)
Niels is het antwoord.
Okee die zenuwen in bedwang
De concentratie kan zijn dan gaan
richten op het vertrek
Heb dan ondertussen nog slecht een half
uur om de trein te halen
Rennen is de poëzie van het
openbaar vervoer.
Blijft vreemd om je werk te gaan
voordragen terwijl het merendeel van de trein volgestouwd wordt met
mensen die naar huis gaan.
Dat huis zal ik pas donderdag weer zien
Nieuwe route in Leiden.
Niet helemaal
De weg van het station naar de stad
blijft hetzelfde
Die verhogingen in de straat blijven
hetzelfde
Aangereden worden door fietsers in een
ongedefinieerd voetgangersgebied blijft hetzelfde
En die bank die tevens de brugleuning
vormt blijft hetzelfde
De breestraat daar begint het nieuwe
gebied
O ja het stadhuis
Tuurlijk ken ik dat
Heb wel wat met architectuur, weet u
nog?
LVC
O zit dat hier
Welke steeg moest ik hebben?
Wolsteeg
De garen moeten hier in het verleden
wel heel dun zijn gesponnen
Aan het einde van de donkere spleet
schitter het bord van de WW
van “DRANKLOCAAL de WW”
Zoals de man aan de bar zegt die later
de eigenaar van deze locatie blijkt te zijn.
Han is al aanwezig
en Kaatje voor het eerst in het levende
lijf gezien
Onverwachts duikt Pan uit een hoek naar
voren
en Onvermijdelijk is Jaap aanwezig
                    later mogen we zelfs de breimachine
nog horen
                    uitgelokt door Kaatje
De sfeer doet me vooral denken aan een
(mijn) oud jongerencentrum
Wie had het over jong publiek of oud
publiek?
Daar waren ze allemaal bij elkaar.
Een vlucht meisjes
(literatuurstudentes?)
                    groepte zich samen in het front van het podium
In het achtergedeelte zij die de bar
gebruiken als steun
Klaar voor begin?
Max steekt zijn hoofd door de opening
en fluistert dat hij helemaal geen problemen heeft met Bontebal
Mag (MOET) als eerste het podium op
                    3 minuten: ACG Vianen,Canan
Yagmur.Donkere Begroafenis,
                                    Mickey F.,Sees Snikkers,Kaatje
Wharton,Jxf6rgen Gario
                    – volgende ronde 4 minuten
                    –
eindronde 5 minuten: ACG v/s Sees
voor het wedstrijdverslag kijke men
op de site van ‘dichter bij jou‘.
                    (als hij meer geeft dan wit beeld) en Pan zegt dit over deze avond
Door de wedstrijdreglementen toe te
passen komt ACG dus in de volgende ronde
                    die zich op de vertrouwde
plek in het Laktheater afspeelt.
Tussendoor Mickey gesproken over
voordragen
                    en met de mannen uit Drente kennisgemaakt.
Gehoord dat we poëzie kunnen
beluisteren op radio Beverwijk
En wat zag ik ondertussen?
Een goed gesprek over taal.
Wat is het verschil in spraak en de
landsgrenzen
en misschien moeten slams op voor
inschrijving gaan?
Vind nog steeds dat de eerste ronde
geheel vrij moet zijn.
Meer dan een genoegen moet ik zeggen
Helaas de klok is onverbiddelijk
Neem afscheid onder de woorden van Sees
Geef kus en hand.
Tot het openbare vervoer zijn eigen
optreden afsmeekt.
De stappen tellen en de klokken in de
stad kennen dat geeft hoopt.
Twee minuten tijd over sta ik op het
perron uit te hijgen
Later klonken mijn voetsporen in de
Dortse nacht.
Langs knerpende drijfplanken en
volgekrijtte havens
Tot daar reikte de nacht en werd nog
warmer gemaakt dankzij Rutte&zn.

De Leidseslam schuift ACG de volgende ronde in

Hoe groot kan Nederland zijn,
                    of hoe is de ‘nieuw’ dienstregelingvan de NS
                    anders uitpakt dan wat ik mag vermoeden.

Gister stond de Leidseslam op hetprogram.
Een soort getrapte competitie.
Een andere slam dus andere regels.
Als de pubiekswinnaar en jurywinnaarhetzelfde zijn gaat nummer 2 van de finale door.
Was het daardoor dat ik onwennig wakerwerd.
Geen gemaar.
Pen in de aanslag en schrijven.
Een nieuwe locatie heeft de slam ook,de WW in de wolsteeg,
                    en ongemerkt verschoof mijn aandachtvan het schrijven
                    naar het reisplan van de dag.
NS-site raadplegen
Heenreis: meer dan 2:00 vanafEindhoven? Het schijnt waar te zijn.
Terugreis: laatste trein vertrekt om22:05
En of ik onwennig werd.
Dat gaat helemaal niet lukken.
Slam kan ik wel op mijn buik schuiven.
Een auto regelen, en dan ook nogchauffeur.
Wie kan ik bellen, misschien dat mailgaat of anders chat.
Geen auto.
Wat dan.
Dan bellen om een overnachtingsplek.
Maar niet alleen dat.
Moet dan ook nog een plek hebben om tekunnen schrijven gedurende (deze) dag.
                    (ik moest tenslotte vanavond weer teRotterdam de planken kraken)
Wie kan ik overtuigen en heeft ook nogruimte en verbinding.
Ja wie?
Antwoord kwam uit Dordt.
Niet onze allerliefste Peet.
                    (net wel samen de meeuwen en de eendjesgevoerd
                    op de ijzeren brug voordat hij aan de kook ging)
Niels is het antwoord.
Okee die zenuwen in bedwang
De concentratie kan zijn dan gaanrichten op het vertrek
Heb dan ondertussen nog slecht een halfuur om de trein te halen
Rennen is de poxc3xabzie van hetopenbaar vervoer.
Blijft vreemd om je werk te gaanvoordragen terwijl het merendeel van de trein volgestouwd wordt metmensen die naar huis gaan.
Dat huis zal ik pas donderdag weer zien
Nieuwe route in Leiden.
Niet helemaal
De weg van het station naar de stadblijft hetzelfde
Die verhogingen in de straat blijvenhetzelfde
Aangereden worden door fietsers in eenongedefinieerd voetgangersgebied blijft hetzelfde
En die bank die tevens de brugleuningvormt blijft hetzelfde
De breestraat daar begint het nieuwegebied
O ja het stadhuis
Tuurlijk ken ik dat
Heb wel wat met architectuur, weet unog?
LVC
O zit dat hier
Welke steeg moest ik hebben?
Wolsteeg
De garen moeten hier in het verledenwel heel dun zijn gesponnen
Aan het einde van de donkere spleetschitter het bord van de WW
van xe2x80x9cDRANKLOCAAL de WWxe2x80x9d
Zoals de man aan de bar zegt die laterde eigenaar van deze locatie blijkt te zijn.
Han is al aanwezig
en Kaatje voor het eerst in het levendelijf gezien
Onverwachts duikt Pan uit een hoek naarvoren
en Onvermijdelijk is Jaap aanwezig
                    later mogen we zelfs de breimachinenog horen
                    uitgelokt door Kaatje
De sfeer doet me vooral denken aan een(mijn) oud jongerencentrum
Wie had het over jong publiek of oudpubliek?
Daar waren ze allemaal bij elkaar.
Een vlucht meisjes(literatuurstudentes?)
                    groepte zich samen in het front van het podium
In het achtergedeelte zij die de bargebruiken als steun
Klaar voor begin?
Max steekt zijn hoofd door de openingen fluistert dat hij helemaal geen problemen heeft met Bontebal
Mag (MOET) als eerste het podium op
                    3 minuten: ACG Vianen,CananYagmur.Donkere Begroafenis,
                                    Mickey F.,Sees Snikkers,KaatjeWharton,Jxc3xb6rgen Gario
                    xe2x80″ volgende ronde 4 minuten
                    xe2x80″eindronde 5 minuten: ACG v/s Sees
voor het wedstrijdverslag kijke menop de site van ‘dichter bij jou‘.
                    (als hij meer geeft dan wit beeld) en Pan zegt dit over deze avond
Door de wedstrijdreglementen toe tepassen komt ACG dus in de volgende ronde
                    die zich op de vertrouwdeplek in het Laktheater afspeelt.
Tussendoor Mickey gesproken overvoordragen
                    en met de mannen uit Drente kennisgemaakt.
Gehoord dat we poxc3xabzie kunnenbeluisteren op radio Beverwijk
En wat zag ik ondertussen?
Een goed gesprek over taal.
Wat is het verschil in spraak en delandsgrenzen
en misschien moeten slams op voorinschrijving gaan?
Vind nog steeds dat de eerste rondegeheel vrij moet zijn.
Meer dan een genoegen moet ik zeggen
Helaas de klok is onverbiddelijk
Neem afscheid onder de woorden van Sees
Geef kus en hand.
Tot het openbare vervoer zijn eigenoptreden afsmeekt.
De stappen tellen en de klokken in destad kennen dat geeft hoopt.
Twee minuten tijd over sta ik op hetperron uit te hijgen
Later klonken mijn voetsporen in deDortse nacht.
Langs knerpende drijfplanken envolgekrijtte havens
Tot daar reikte de nacht en werd nogwarmer gemaakt dankzij Rutte&zn.

Pom en ACG werden gelijkgesteld

Afgelopen zondag mocht ik de deur openzwaaien van Café Helmers te Amsterdam.

Hoewel de tram een halte heeft niet ver van deze bestemming, bleek de bestuurder van lijn 1 daar een geheel eigen mening over te hebben. Met nog vier andere inzittenden dacht ik uit te stappen bij de voor mij bestemde halte. Niets van waar, moet de bestuurder hebben gedacht, jij wil naar de poëzie dan blijven mijn deuren dicht. Het zou deze poëzie van de bestuurder zijn die mij een wandeling van een halte-te-ver door de eerste helmersstraat gaf. Nog even had ik het idee te laat aan te komen maar deze zondag bleek zo zijn eigen rithme te hebben.

Bij binnenkomst trof mij gelijk, op de bank aan het raam, een uitnodiging tot een kop koffie. Goed idee was dat – het tweede deel van wakker worden kon beginnen. Mijn blik ving de tijd op van de klok linksachter aan de wand – rechts blijkt het permanent apocalyptisch 1 voor 12 te zijn – volgens opgegeven schema gearriveerd, maar waar is het publiek en waar de organisatie? Wat ik al zei; de dag had een eigen rithme. De organisatie komt dan binnen, praat even, grijpt een fiets en het zou nog even duren voor het spel der poëzie kon beginnen.

Het bleek het publiek de mogelijk te geven om alsnog binnen te komen en zo Helmers te vullen met aandacht en respect voor de dichters.

In drie blokken van drie dichters met elk 7 minuten de tijd voor poëzie trapte de middag naar mijn eigen werk toe. Het middelste blokje bracht mijn bankgenoot Pom Wolf. Het blijft genieten om een goede voordacht te horen in combinatie met goede poëzie en daarbij maakt het mij niet zoveel uit of je dat nu wel of niet van papier aan het doen bent.

Mijn stem mocht de middag van poëzie laten eindigen in de regenbui aan klank van ‘de drup’.

Jury Gina van der Berg, Linguina, Adriaan Krabbendam vonden Pom en ACG gelijkwaardig en zo werden wij gelijkgesteld op de derde plek van deze middag en kunnen nu beiden een heel klein boekje gaan kopen.

Juryrapport: al hier

Pandorra en Pom: zeggen het hier

en de sfeer van Helmers: hier te zien

wie waren daar?

Andrea Voigt 

J.C. Aachenende

Robin Veen

Anne Bxfcdgen

Pom Wolff

Johanna Geels

Kapitein Lafbek

Nafiss Nia

ACG Vianen

Pom en ACG werden gelijkgesteld

Afgelopen zondag mocht ik de deur openzwaaien van Cafxc3xa9 Helmers te Amsterdam.

Hoewel de tram een halte heeft niet ver van deze bestemming, bleek de bestuurder van lijn 1 daar een geheel eigen mening over te hebben. Met nog vier andere inzittenden dacht ik uit te stappen bij de voor mij bestemde halte. Niets van waar, moet de bestuurder hebben gedacht, jij wil naar de poxc3xabzie dan blijven mijn deuren dicht. Het zou deze poxc3xabzie van de bestuurder zijn die mij een wandeling van een halte-te-ver door de eerste helmersstraat gaf. Nog even had ik het idee te laat aan te komen maar deze zondag bleek zo zijn eigen rithme te hebben.

Bij binnenkomst trof mij gelijk, op de bank aan het raam, een uitnodiging tot een kop koffie. Goed idee was dat xe2x80″ het tweede deel van wakker worden kon beginnen. Mijn blik ving de tijd op van de klok linksachter aan de wand xe2x80″ rechts blijkt het permanent apocalyptisch 1 voor 12 te zijn xe2x80″ volgens opgegeven schema gearriveerd, maar waar is het publiek en waar de organisatie? Wat ik al zei; de dag had een eigen rithme. De organisatie komt dan binnen, praat even, grijpt een fiets en het zou nog even duren voor het spel der poxc3xabzie kon beginnen.

Het bleek het publiek de mogelijk te geven om alsnog binnen te komen en zo Helmers te vullen met aandacht en respect voor de dichters.

In drie blokken van drie dichters met elk 7 minuten de tijd voor poxc3xabzie trapte de middag naar mijn eigen werk toe. Het middelste blokje bracht mijn bankgenoot Pom Wolf. Het blijft genieten om een goede voordacht te horen in combinatie met goede poxc3xabzie en daarbij maakt het mij niet zoveel uit of je dat nu wel of niet van papier aan het doen bent.

Mijn stem mocht de middag van poxc3xabzie laten eindigen in de regenbui aan klank van xe2x80x98de drupxe2x80x99.

Jury Gina van der Berg, Linguina, Adriaan Krabbendam vonden Pom en ACG gelijkwaardig en zo werden wij gelijkgesteld op de derde plek van deze middag en kunnen nu beiden een heel klein boekje gaan kopen.

Juryrapport: al hier

Pandorra en Pom: zeggen het hier

en de sfeer van Helmers: hier te zien

wie waren daar?

Andrea Voigt 

J.C. Aachenende

Robin Veen

Anne Bxc3xbcdgen

Pom Wolff

Johanna Geels

Kapitein Lafbek

Nafiss Nia

ACG Vianen