In reactie

~ONDERWIJL IK
WONDEREN IJL ~

(Begon bij Danny Danker)

Zo teruggeworpen

in de uitschreeuw

wens je niet meer

onschuldig verloren

ontroostbare
muziek

 

Spartaans
spartelend

grauw grijs
gebied

Wordt

Verward

Gehard

Herboren.

——————

——————

 

waar het om gaat

gaat tot daarom

 

tot wat zich weet
en

en tot is daar
van

 

het laat in om
tot een

eens tot leeft op
dan

ging om wat ze
had

 

had dat wat zo
ging

voorals dat dit
niet was

lag op en in de
gang

 

raakt aan tot dat
zo is

lag bij en ging
tot uit

bij iets dat had
zo dan

dit is tot was en
de dat

 

dat tussen dan en
zo meer

ziet en zodat is
zijn van

bij iets dat zo
liep op tot

het ging niet van
en toen

 

dus is om en om
eens

wat is dat jij
wel kan

waar we gingen:
was alleen in eens

was tot
uiteindelijk: op, onder & ingeteerd.

Advertisement

In reactie

~ONDERWIJL IKWONDEREN IJL ~

(Begon bij Danny Danker)

Zo teruggeworpen

in de uitschreeuw

wens je niet meer

onschuldig verloren

ontroostbaremuziek

 

Spartaansspartelend

grauw grijsgebied

Wordt

Verward

Gehard

Herboren.

——————

——————

 

waar het om gaat

gaat tot daarom

 

tot wat zich weeten

en tot is daarvan

 

het laat in omtot een

eens tot leeft opdan

ging om wat zehad

 

had dat wat zoging

voorals dat ditniet was

lag op en in degang

 

raakt aan tot datzo is

lag bij en gingtot uit

bij iets dat hadzo dan

dit is tot was ende dat

 

dat tussen dan enzo meer

ziet en zodat iszijn van

bij iets dat zoliep op tot

het ging niet vanen toen

 

dus is om en omeens

wat is dat jijwel kan

waar we gingen:was alleen in eens

was totuiteindelijk: op, onder & ingeteerd.

het landbouwbelang

Tussen door naar
eensLandbouwbelangdag_1

leek vanuit het
binnen

bij de daad te
stellen

het gelijkmatig
openen

 

zo in het
getrokken weer

lagen de armen in
de schoot

maakte dit zelf
warmer

 

meer te blijven
ontmoeten

om dit vertrek te
stellen

af te zijn verwrongen

hand een ijzeren
greep

 

schiet de
uitzichtsbol rond

al overstappend
verder

begint de
lichtheid te ruizen.

het landbouwbelang

Tussen door naareensLandbouwbelangdag_1

leek vanuit hetbinnen

bij de daad testellen

het gelijkmatigopenen

 

zo in hetgetrokken weer

lagen de armen inde schoot

maakte dit zelfwarmer

 

meer te blijvenontmoeten

om dit vertrek testellen

af te zijn verwrongen

hand een ijzerengreep

 

schiet deuitzichtsbol rond

al overstappendverder

begint delichtheid te ruizen.

cafĂ© de Gouden Bal

In een gebogen of
opgepaktGoudenbal_1

om geworden te
slagen

uit gelegen en
behoedend

waakt het
genoodzaakte

 

morrelend in
heten

bij gestaan tot
hoofdzaken

dreunend dit
opgepakt_d2x6973

gedraag je
binnenkomst

 

had ook ingezeten
kunnen zijn

rond de
verwerping te jagen

als aangestaard
herkennen

 

een flits
verkeerd te plaatsen

kwam op het
gezicht neer

verging ik samen
met jou.

_d2x6974

cafxc3xa9 de Gouden Bal

In een gebogen ofopgepaktGoudenbal_1

om geworden teslagen

uit gelegen enbehoedend

waakt hetgenoodzaakte

 

morrelend inheten

bij gestaan tothoofdzaken

dreunend ditopgepakt_d2x6973

gedraag jebinnenkomst

 

had ook ingezetenkunnen zijn

rond deverwerping te jagen

als aangestaardherkennen

 

een flitsverkeerd te plaatsen

kwam op hetgezicht neer

verging ik samenmet jou.

_d2x6974

OON08 TAC

Hoe de willekeur
kwamTac_gebouw_1

met eerder naar
eerder

omhoog geschoten
wijkend

wegmoffelende
gedachte

 

uitgeroepen
horend willen

begrepen als
ritmiek

dalend af in
overkomen

 

het daar na laten01012008028

merkt zich
verleden

ontsprongen
beklemming

 

weegt langs de
tong

urenlang
verfrommeld

bevend tegenover
elkaar

dromend toekomstigheden.

OON08 TAC

Hoe de willekeurkwamTac_gebouw_1

met eerder naareerder

omhoog geschotenwijkend

wegmoffelendegedachte

 

uitgeroepenhorend willen

begrepen alsritmiek

dalend af inoverkomen

 

het daar na laten01012008028

merkt zichverleden

ontsprongenbeklemming

 

weegt langs detong

urenlangverfrommeld

bevend tegenoverelkaar

dromend toekomstigheden.