Pittstowe – Prhey Motel

Van achter het
blijvende32schieneninroermond132_2

zit gestaag de wenteling

zwenkt tussen eigenlijk
door

malende van opengaan

 

zo is het met die
sterkte

strekt je uit binnen

raamt dit gevonden
mij

 

woeling om zo te
liggen

met ogen als
gelaatsruizing

torderend in je
stemmen

 

glijdt over rust
nemen

in verder heet
drijven

de uitslagmogelijkheid

vragend om
verplaatsing.

Advertisement

Pittstowe xe2x80" Prhey Motel

Van achter hetblijvende32schieneninroermond132_2

zit gestaag de wenteling

zwenkt tussen eigenlijkdoor

malende van opengaan

 

zo is het met diesterkte

strekt je uit binnen

raamt dit gevondenmij

 

woeling om zo teliggen

met ogen alsgelaatsruizing

torderend in jestemmen

 

glijdt over rustnemen

in verder heetdrijven

de uitslagmogelijkheid

vragend omverplaatsing.

Bundelpresentatie Willem Adelaar te Amersfoort

Dit is door het
latende kunnenWillemadelaar

de wil die je uit
zegt te geven

komt in een langs
aan langs zijn

naar de beneden gerichte
verwaaiing

 

onder beschutting
daarin te laten

tegenover het
door te vloeien

van slokkende
berustbaarheid

 

mort zich door
aan te dringen

het gescheelde
uitdragende weten

blijkt ook het zicht
te kerven

 

de weersomzet tot
duizelen brengt

geen uitstervende
nog in bereik

noem jij mij
de nabijheid

keer ik de
uiterlijkheden.

 

Bundelpresentatie Willem Adelaar te Amersfoort

Dit is door hetlatende kunnenWillemadelaar

de wil die je uitzegt te geven

komt in een langsaan langs zijn

naar de beneden gerichteverwaaiing

 

onder beschuttingdaarin te laten

tegenover hetdoor te vloeien

van slokkendeberustbaarheid

 

mort zich dooraan te dringen

het gescheeldeuitdragende weten

blijkt ook het zichtte kerven

 

de weersomzet totduizelen brengt

geen uitstervendenog in bereik

noem jij mijde nabijheid

keer ik deuiterlijkheden.

 

Slamersfoort

Als door ergens
zijnTheatercafeborra_2

mogen ze willen

in elke stap over

roept naar
ongeveer

 

bij dit doorstaan

horend in te
vegen

tot ze wegend
geven

 

vind daarmee jou

zo bij gebleven
ogen

stond tussen het
grif

 

in eigen
verzinking

bij en
doorgenomen

dwaalde weg zo

maalde het
eerder.

————————

Finale: Roop, Lennart Pieters, ACG Vianen

Juryprijs: Roop

Publieksprijs: Ellen Deckwitz

 

Slamersfoort

Als door ergenszijnTheatercafeborra_2

mogen ze willen

in elke stap over

roept naarongeveer

 

bij dit doorstaan

horend in tevegen

tot ze wegendgeven

 

vind daarmee jou

zo bij geblevenogen

stond tussen hetgrif

 

in eigenverzinking

bij endoorgenomen

dwaalde weg zo

maalde heteerder.

————————

Finale: Roop, Lennart Pieters, ACG Vianen

Juryprijs: Roop

Publieksprijs: Ellen Deckwitz

 

De 3EEEs

In oudere
voetstappen gezetSimplongroningenentrance

beruste ik klarend

om van na te gaan

licht het op van ergens

 

zo kwam ook het
gaan

als in geljkbaar
zijn

wetend van het
voelen

 

in daar
verplaatsend

de tul door het
hoofd

wekt op van dit
mogen

 

waar het terecht
komt neergelegd

slikt het
eindelijk nog samen

zo ver de armen
zich strekken

vocht neer vanuit
wat zal.

De 3EEEs

In ouderevoetstappen gezetSimplongroningenentrance

beruste ik klarend

om van na te gaan

licht het op van ergens

 

zo kwam ook hetgaan

als in geljkbaarzijn

wetend van hetvoelen

 

in daarverplaatsend

de tul door hethoofd

wekt op van ditmogen

 

waar het terechtkomt neergelegd

slikt heteindelijk nog samen

zo ver de armenzich strekken

vocht neer vanuitwat zal.